Voorgenomen Wijziging Statuten

In de aanloop naar de Algemene Ledenvergadering, die (onder voorbehoud) op de eerste zaterdag in februari zal worden gehouden, zijn er een paar zaken die enige voorbereiding behoeven.
Een van de belangrijkste zaken die tijdens de ALV zullen worden besproken is een wijziging in de Statuten van de vereniging, alsmede het Huishoudelijk Reglement. Deze is nodig om de eerder aangekondigde herstructurering van het bestuur beter vorm te kunnen geven en de vereniging daadkrachtiger en toekomstbestendiger te maken. Daarom zijn we op zoek naar enkele leden die daartoe met ons mee willen denken over de inhoud. Deze Commissie Statutenwijziging zal naast de voorzitter en secretaris uit bij voorkeur twee of drie leden bestaan. De commissie zal één of twee keer bijeenkomen voor overleg, welke in elk geval uiterlijk 16 december zullen hebben plaatsgevonden. Wie van jullie wil graag met ons meedenken over de toekomst van onze mooie vereniging? Heb je interesse, meld je dan even bij de secretaris (scr.1nlbeuntransportbat@gmail.com).

Verder zal tijdens de ALV de bestuursfunctie van Penningmeester vacant worden gesteld. Robert  Stolk heeft aangegeven in die functie niet herkiesbaar te zijn, maar zal als Functionaris Gegevensbeheer en als BHV’er tijdens evenementen wel zijn steentje bij blijven dragen aan de vereniging. Dat betekent dus dat wij op zoek zijn naar een nieuwe Penningmeester, die tijdens de ALV door de leden zal worden gestemd.
Heb je affiniteit met financiën, en wil je het bestuur en de vereniging graag steunen met wat tijd, inzet en inbreng? Stuur dan een mailtje naar de secretaris (scr.1nlbeuntransportbat@gmail.com) met je naam, telefoonnummer, e-mailadres en een korte motivatie. Aanmeldingen graag uiterlijk 16 december indienen.

Het functieprofiel dat bij de taak van Penningmeester behoort kun je hier lezen.