Huishoudelijk reglement

PARAGRAAF 1: ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 1

 • De vereniging draagt de naam: Vereniging Veteranen 1 (NL/BE) VN Transportbataljon.
 • De vereniging is voor onbepaalde tijd opgericht op 1 januari 2012.

PARAGRAAF 2: DOEL

Artikel 1
De vereniging heeft ten doel:

 1. Het onderhouden van contacten tussen voormalige leden van het 1 (NL/BE) VN Transportbataljon/UNPROFOR/UNPF/IFOR/SFOR/EUFOR.
 2. Het behartigen van de belangen van de leden in de vorm van:
 • Individuele belangenbehartiging van de aangesloten leden, waarbij het bestuur als intermediair optreedt tussen het betreffende lid enerzijds en de hulpverleners anderzijds. De belangenbehartiging beperkt zich uitsluitend tot zaken die voortvloeien uit de uitzending naar het voormalig Joegoslavië.
 • Collectieve belangenbehartiging van de aangesloten leden, waarbij het bestuur collectieve belangen  voortvloeiend uit de uitzending naar het voormalig Joegoslavië bij diverse instanties ( Veteranen Platform, Stichting Dienstverlening Veteranen, Ministerie van Defensie, etc.) zal behartigen.

Artikel 2
De vereniging tracht dit doel onder meer te bereiken door:

 1. Het organiseren van activiteiten zoals bijeenkomsten voor leden
 • in de vorm van deel reünies, bv na afloop van de algemene ledenvergadering (ALV).
 • in de vorm van een vijfjaarlijkse reünie.
 • andere vormen.

2. Het uitgeven van een informatiebulletin(s) via social media.

PARAGRAAF 3: LEDEN

Artikel 1
Lid van de Vereniging is een ieder die geplaatst is geweest c.q. in administratief onderhoud was gesteld bij 1 (NL/BE) VN Transportbataljon/UNPROFOR/UNPF/IFOR/SFOR/EUFOR.

Artikel 2
Van het lidmaatschap der Vereniging zijn uitgesloten: Zij die op grond van een zgn. Major Offence, zoals destijds in Force Commanders Directives van C-UNPROFOR vastgelegd, voortijdig naar Nederland zijn gerepatrieerd.

Artikel 3
Het bestuur houdt een register bij waarin de namen, adressen en contactgegevens van de leden zijn opgenomen. De leden zijn verplicht er voor te zorgen dat hun correcte adres bij het bestuur bekend is.

Artikel 4
Leden worden onderscheiden in:

 1. Betalende leden.
 2. Ereleden (zie artikel 5).
 3. Buitengewone leden (zie artikel 6).

Artikel 5
Op voorstel van het bestuur, of op schriftelijk voorstel met motivatie van tenminste tien gewone leden, kan door de ALV het erelidmaatschap worden aangeboden aan personen die zich bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt jegens de vereniging of op het gebied van de doelstellingen van de vereniging.

 1. Zowel leden van de vereniging Veteranen 1 (NL/BE) VN Transportbataljon als niet-leden kunnen worden benoemd tot erelid van de vereniging.
 2. Het bestuur zal de motivatie in beraad nemen en de benoeming van het betreffende lid tot erelid in de eerstvolgende algemene ledenvergadering in stemming brengen.
 3. De toekenning van het erelidmaatschap moet met tenminste 3/4 der geldig uitgebrachte stemmen door de algemene ledenvergadering worden bekrachtigd.
 4. Een erelid wordt in principe benoemd voor het leven.
 5. Wanneer het gedrag van een erelid daar in de ogen van het bestuur aanleiding toe geeft, kan het erelidmaatschap door het bestuur worden ingetrokken. Deze intrekking moet met algehele instemming van het voltallige bestuur geschieden.
 6. Het erelid wordt door de voorzitter onmiddellijk op de hoogte gesteld van de intrekking, waarna een termijn van 14 dagen ingaat waarin het erelid in beroep kan gaan bij de Commissie van Beroep.
 7. Een door de Commissie van Beroep bekrachtigde intrekking van een erelidmaatschap is onherroepelijk, het betreffende lid kan hierna niet meer tot erelid worden benoemd.

Artikel 6
Tot buitengewoon lid van de vereniging kunnen worden toegelaten personen van goed gedrag, die de doelstelling van de vereniging aanvaarden, zijnde:

 1. Echtgenoten/levenspartners van gewone en ereleden.
 2. Nagelaten betrekkingen van overleden gewone en ereleden, waarmee worden bedoeld weduwen, weduwnaars, casu quo andere personen, waarmee het niet gehuwde lid samenleefde, als waren zij gehuwd tot aan de tweede graad.
 3. Als 1/lid 1 niet van toepassing is op een kandidaat-lid, beslist het bestuur of hij/zij als buitengewoon lid toegelaten wordt.In overweging moet worden genomen, of het buitengewoon lidmaatschap een duidelijke meerwaarde vormt voor de vereniging en haar leden.

Het bestuur kent na bespreking in de bestuursvergadering het buitengewoon lidmaatschap toe;

Artikel 7
De vereniging kent de mogelijkheid om belangstellenden te registreren als thuisfronter met het doel om hem of haar blijvend te blijven betrekken bij de vereniging en haar activiteiten.

 1. De secretaris neemt de thuisfronter op zijn of haar verzoek op in de ledenadministratie.
 2. Een thuisfronter heeft het recht de algemene ledenvergadering bij te wonen maar is daarin niet stemgerechtigd.

PARAGRAAF 5: ADRESWIJZIGINGEN

Artikel 1
De leden zijn verplicht adreswijzigingen bekend te stellen bij de ledenadministratie.

PARAGRAAF 6: CONTRIBUTIE

Artikel 1
De betalende leden zijn gehouden bij het overschrijven van de verschuldigde contributie hiervoor het door de penningmeester verzonden formulier te gebruiken.

 1. Indien dit om wat voor reden achterwege blijft, dienen de betalende leden voor het overschrijven van de verschuldigde contributie hiervoor het overschrijvingsformulier van hun bank of giro te gebruiken.
 2. De verschuldigde contributie dient uiterlijk 1 maart van het lopende jaar te zijn voldaan.
 3. Het financiële boekjaar wordt hiervoor gesteld op 1 januari tot en met 31 december.
 4. In bijzondere gevallen kan het bestuur gehele of gedeeltelijke ontheffing verlenen tot het betalen van de contributie.
 5. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een boekjaar eindigt, blijft de jaarlijkse bijdrage voor het geheel verschuldigd, tenzij het bestuur anders beslist.

PARAGRAAF 7: BEËINDIGING LIDMAATSCHAP

Artikel 1
Het lidmaatschap eindigt:

 1. Door de dood van het lid.
 2. Door opzegging van het lid (zie artikel 2).
 3. Door opzegging door de vereniging (zie artikel 3).
 4. Door ontzetting (zie artikel 4).

Artikel 2
Opzegging door het lid kan geschieden zonder opgave van redenen.

Artikel 3
Opzegging door de vereniging geschiedt schriftelijk door het bestuur en is slechts mogelijk:

 1. Indien een lid zijn verplichtingen jegens de vereniging niet nakomt; alsook wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet kan worden gevergd het lidmaatschap te laten voortduren.
 2. Indien van een lid is vastgesteld dat zijn/haar handelswijze c.q. gedrag niet in overeenstemming is of is geweest met de doelstelling en de geest van de vereniging.
 3. Ingevolge het gestelde in artikel 18 van de statuten is hiertegen beroep mogelijk.

Artikel 4
Ontzetting kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid handelt in strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de vereniging, of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt. Ontzetting geschiedt schriftelijk door het bestuur.

 1. Het betrokken lid is gerechtigd binnen één maand na de ontvangst van de kennisgeving in beroep te gaan bij de Commissie van Beroep.
 2. Gedurende beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst.
 3. Een geschorst lid heeft geen stemrecht.

PARAGRAAF 8: RECHTEN VAN LEDEN

Artikel 1
Leden bezitten het recht tot:

 1. Deelnemen aan de besprekingen, het doen van voorstellen en stemmen op de ALV.
 2. Het bijwonen van de ALV.
 3. Het bijwonen van door het bestuur te organiseren reünies.
 4. Het zitting nemen in bestuurscolleges van de vereniging.

Artikel 2
Buitengewone leden bezitten de rechten van gewone leden.

Artikel 3
Ereleden bezitten de rechten van gewone leden.

PARAGRAAF 9: ALGEMENE LEDENVERGADERING

Artikel 1
Aanvullende bepalingen bij Artikel 11 van de statuten:

 1. Met uitzondering van een geschorst lid heeft ieder stemgerechtigd lid één stem in de algemene ledenvergadering.
 2. Ieder stemgerechtigd lid kan aan een andere stemgerechtigde schriftelijk volmacht verlenen tot het uitbrengen van zijn stem. Een stemgerechtigde kan voor ten hoogste twee personen als gevolmachtigde optreden.
 3. Alle besluiten waaromtrent bij de wet of bij deze statuten geen grotere meerderheid is voorgeschreven, worden genomen bij volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Bij staking van stemmen over zaken is het voorstel verworpen. Staken de stemmen bij verkiezing van personen, dan beslist het lot. Indien bij verkiezing tussen meer dan twee personen door niemand een volstrekte meerderheid is verkregen, wordt herstemd tussen de twee personen, die het grootste aantal stemmen kregen, zo nodig na tussen stemming.
 4. Bestuursleden kunnen te allen tijde onder opgaaf van redenen door de algemene ledenvergadering worden geschorst of ontslagen. De algemene ledenvergadering besluit tot schorsing of ontslag met een meerderheid van twee/derde van de uitgebrachte stemmen.
 5. De schorsing eindigt wanneer de algemene ledenvergadering niet binnen drie maanden daarna tot ontslag heeft besloten. Het geschorste bestuurslid wordt in de gelegenheid gesteld zich in de algemene ledenvergadering te verantwoorden en kan zich daarbij door een raadsman doen bijstaan.

PARAGRAAF 10: AANWENDING VAN DE GELDEN VAN DE VERENIGING

Artikel 1
De gelden van de vereniging zullen door het bestuur worden aangewend:

 1. Voor bestrijding van de noodzakelijke algemene kosten van de vereniging en haar besturen.
 2. Voor ondersteuning van de activiteiten van de Vereniging.
 3. Voor de bestrijding van de noodzakelijke kosten t.b.v. ingestelde commissies.
 4. Voor andere voorkomende, specifieke doeleinden.
 5. e.a. in overeenstemming met de door de ALV goedgekeurde begroting.

PARAGRAAF 11: HET BESTUUR

Artikel 1
Het bestuur stelt een rooster van aftreden op, waarbij rekening wordt gehouden dat voorzitter, secretaris en penningmeester zo min mogelijk tegelijkertijd aftreden.

Artikel 2
Een aftredend bestuurslid mag zich direct herkiesbaar stellen.

Artikel 3
Het bestuur in voltallige zitting komt tenminste zesmaal per jaar bijeen.

Artikel 4
Alle voor de vereniging bindende en officiële stukken worden getekend door de voorzitter en secretaris, tenzij de ALV anders beslist.

Artikel 5
Het bestuur kan een bevoegd deskundige belasten met een periodieke controle op de financiële administratie en de kas van de penningmeester en deze opdragen hiervan schriftelijk rapport aan het bestuur uit te brengen.

Artikel 6
Het bestuur kan de diensten van een bevoegd deskundige inhuren met betrekking tot het verstrekken van adviezen op administratief en/of informatief gebied.

Artikel 7
Bij het ontstaan van financiële schade voor de vereniging handelt het bestuur conform hetgeen daaromtrent wettelijk is voorgeschreven.

Artikel 8
Het bestuur kan alleen besluiten nemen indien een meerderheid van de bestuurders aanwezig is. Hiertoe dienen tenminste vier bestuursleden aanwezig te zijn, dan wel dient een bestuurder een andere bestuurder schriftelijk te hebben gemachtigd tot het uitbrengen van zijn/haar stem.

PARAGRAAF 12: TAAKOMSCHRIJVING

Onverminderd de collectieve verantwoordelijkheid van de leden van het bestuur tegenover de ALV, worden de volgende specifieke taken onderscheiden:

Artikel 1
De voorzitter

 1. Heeft de dagelijkse leiding van de vereniging.
 2. Zit de bestuurs- en ALV voor en is daarbij in de eerste plaats aansprakelijk voor de handhaving en naleving van het gestelde in de statuten en huishoudelijk reglement van de vereniging.
 3. Ziet toe op de juiste taakverdeling in het bestuur en coördineert de activiteiten.
 4. Ziet toe op de uitvoering van de tijdens de bestuurs- en ALV genomen besluiten en draagt actief zorg voor het uitvoeren van het vastgestelde beleid.

Artikel 2
De secretaris

 1. Is belast met de administratie van de vereniging, met uitzondering van die, van de penningmeester.
 2. Verzorgt de correspondentie van het bestuur.
 3. Is behulpzaam bij het uitvoeren van besluiten, genomen in bestuurs- en ALV, voor zover het zijn taak als secretaris regardeert.
 4. Beheert het verenigingsarchief.
 5. Treedt op als secretaris bij bestuurs- en ALV en houdt notulen bij, c.q. doet deze bijhouden.
 6. Stelt het jaarverslag van de vereniging samen, houdende de verrichtingen van de vereniging over het afgelopen verenigingsjaar.
 7. Is belast met het opstellen van de agenda voor de ALV.
 8. Draagt mede bij tot de uitvoering van het vastgestelde beleid.

Artikel 3
De penningmeester

 1. Beheert de financiële middelen en eigendommen van de vereniging en is door het bestuur gemandateerd eigenhandig rekeningen te voldoen.
 2. Voert hiertoe een overzichtelijke kasboekhouding, een debiteuren/crediteuren- en contributieadministratie, alsmede een lijst van eigendommen van de vereniging.
 3. Is belast met het opstellen van de jaarbegroting.
 4. Stelt, na afloop van het financiële verenigingsjaar, de financiële verantwoording samen.
 5. Draagt zorg voor het (doen) versturen van de accept bank/girokaarten t.b.v. de contributie.
 6. Draagt mede bij tot de uitvoering van tijdens bestuurs- en ALV genomen besluiten en draagt actief bij tot de uitvoering van het beleid.

Artikel 4
Het bestuurslid belast met Nuldelijns Ondersteuning

 1. Is belast met het onderhouden van de contacten tussen het bestuur en de regiocontactpersonen.
 2. Draagt zorg voor het houden van tenminste vier bijeenkomsten met deze regiocontactpersonen.
 3. Is belast met het onderhouden van de contacten tussen vereniging enerzijds, de SDV, MDD, AIH en andere hulpverlenende instanties anderzijds.
 4. Draagt zorg voor de opleiding tot nuldelijns ondersteuner van de regiocontactpersonen.
 5. Draagt mede zorg voor het opstellen van voorstellen m.b.t. het te voeren veteranenbeleid door het bestuur.
 6. Draagt mede zorg voor de uitvoering van tijdens bestuurs- en ALV genomen besluiten en draagt actief bij tot de uitvoering van het vastgestelde beleid.

Artikel 5
Het bestuurslid belast met de ledenadministratie

 1. Is belast met de ledenadministratie van de leden van de vereniging.
 2. Draagt zorg voor een overzichtelijke ledenadministratie.
 3. Draagt zorg voor de voorbereiding van het versturen van de accept bank/girokaarten m.b.t. de te innen contributie.
 4. Draagt mede zorg voor de uitvoering van tijden bestuurs- en ALV genomen besluiten en draagt actief bij tot de uitvoering van het vastgestelde beleid.

PARAGRAAF 13: COMMISSIE VAN BEROEP

Artikel 1
De commissie van Beroep is een permanente commissie, ingesteld door de ALV. De commissie bestaat uit drie, door de ALV benoemde leden, die binnen de vereniging geen andere functie mogen bekleden. Van de commissie van beroep kunnen ook niet-leden deel uitmaken.

Artikel 2
De commissie heeft tot taak het beslissen van bij haar aangebrachte geschillen ontstaan binnen de vereniging tussen leden en elementen van de vereniging, dan wel tussen de elementen onderling.

Artikel 3
Elk lid van de vereniging is gehouden, ongeacht zijn/haar functie binnen de vereniging, medewerking te verlenen aan de werkzaamheden van de commissie en tot het verschaffen van informatie, waaraan de commissie naar haar oordeel behoefte heeft om tot een gefundeerde beslissing te komen.

Artikel 4
De commissie kan leden van de vereniging oproepen in persoon voor haar te verschijnen teneinde te worden gehoord. De leden zijn gehouden aan een dergelijke oproep gevolg te geven.

Artikel 5
De commissie neemt binnen twee maanden nadat het beroep bij haar binnen is gekomen een beslissing. Alvorens een besluit te nemen worden zowel het betrokken lid alsook het bestuur gehoord en in de gelegenheid gesteld hun standpunt naar voren te brengen. De commissie van beroep beslist bij meerderheid van stemmen.

Deze beslissing zal door de commissie aan het bestuur worden aangeboden. Het bestuur is gehouden de beslissing van de Commissie van Beroep aan de eerstvolgende ALV bekend te stellen, door deze als agendapunt op de agenda te plaatsen. De ALV beslist uiteindelijk tijdens de vergadering of de genomen beslissing van de Commissie van Beroep wordt uitgevoerd.

De commissie van beroep neemt zijn beslissing binnen twee maanden nadat het beroep bij haar is binnengekomen.

Artikel 6
Het lidmaatschap van de commissie van beroep eindigt door ontslag bij besluit van de algemene ledenvergadering, door bedanken als ook door overlijden van de betreffende persoon.

Artikel 7
De Raad van Advies bestaat uit personen die vanwege hun ervaring en/of expertise van grote meerwaarde kunnen zijn voor het bepalen van het beleid van de vereniging. Ook niet-leden kunnen worden benoemd in de Raad van Advies.

PARAGRAAF 14: OVERIGE COMMISSIES

Artikel 1
Zowel door de ALV als door het bestuur kunnen ter behartiging van bepaalde verenigingsaangelegenheden commissies worden ingesteld.

Artikel 2
Per geval zal door het instellende orgaan worden bepaald of het een permanente dan wel tijdelijke commissie betreft. In het laatste geval zal tevens worden bepaald binnen welk tijdsbestek de commissie haar werkzaamheden dient te voltooien.

Artikel 3
Voorts zal worden aangegeven:

 1. Uit hoeveel personen de commissie zal bestaan, hoe dezen worden benoemd en hoe zij in voorkomend geval van deze functie kunnen worden ontheven.
 2. Welke taak en bevoegdheden de commissie heeft.
 3. Over welke financiële middelen de commissie kan beschikken.

Artikel 4
Een commissie is rechtstreeks verantwoording verschuldigd aan het bestuur.

Artikel 5
Op verzoek van het bestuur dan wel de algemene ledenvergadering dient een commissie van haar activiteiten verslag uit te brengen tijdens de bijeenkomsten van de algemene ledenvergadering.

PARAGRAAF 15: VASTSTELLEN/WIJZIGEN HUISHOUDELIJK REGLEMENT

Artikel 1
Het huishoudelijk reglement van de Vereniging wordt vastgesteld door de ALV.

Artikel 2
Wijzigingen op het huishoudelijk reglement worden vastgesteld door de ALV.

Artikel 3
Voorstellen tot wijziging van het Huishoudelijk reglement kunnen door het bestuur en/of tien leden schriftelijk worden ingediend bij de secretaris. Het indienen van wijzigingsvoorstellen kan tot dertig dagen voor statutair te houden ALV.

Artikel 4
Wijzigingsvoorstellen op het huishoudelijk reglement worden door zorg van de secretaris op de agenda van de ALV geplaatst.

Artikel 5
Voor het goedkeuren van wijzigingsvoorstellen is een twee/derde meerderheid van de aanwezige leden tijdens de ALV vereist.