Algemene voorwaarden

De Algemene Voorwaarden gelden voor iedereen die de website 1nlbeunlogtbat.nl bezoekt, en/of zich als lid van die website registreert. De Algemene Voorwaarden zijn gebaseerd op de Statuten en het Huishoudelijk Reglement van de Vereniging Veteranen 1 (NL/BE) VN Transportbataljon.

1. Beheer
De website 1nlbeunlogtbat.nl staat onder beheer van het bestuur van de Vereniging Veteranen 1 (NL/BE) VN Transportbataljon, hierna te noemen “de Vereniging”. De contactgegevens van de Vereniging zijn te vinden op de pagina Bestuur.

2. Registratie op de website is registratie als niet-betalend lid van de Vereniging
2a. Bij registratie als gebruiker van deze website gaat de registrant akkoord met een niet-betalend lidmaatschap van de Vereniging. Dat wil zeggen dat de registrant lid is van de Vereniging, maar niet verplicht is tot het voldoen van contributie.
2b. Indien een betalend lidmaatschap is gewenst, kan de registrant dat apart aanvragen. De Vereniging stimuleert haar leden tot een betalend lidmaatschap, zodat meer activiteiten kunnen worden ondernomen ten bate van de leden van de Vereniging. Zie verder paragraaf 3.
2c. Indien een registrant zijn lidmaatschap wil beëindigen, kan hij dat doen door dit schriftelijk of per e-mail kenbaar te maken aan de secretaris van de Vereniging. Het lidmaatschap zal dan zo spoedig mogelijk worden beëindigd. De contactgegevens staan vermeld op de website die genoemd wordt in paragraaf 1 van deze Algemene Voorwaarden.

3. Registratie van betalende leden
3a. Een geregistreerd gebruiker heeft de mogelijkheid zich als betalend lid te registreren.
3b. Een betalend lid gaat een jaarlidmaatschap aan met de Vereniging. Dit lidmaatschap wordt per kalenderjaar stilzwijgend met een jaar verlengd.
3c. Een betalend lid verplicht zich tot het voldoen van de jaarlijkse contributie. De contributie dient per kalenderjaar steeds uiterlijk op de laatste dag van februari van het lopende boekjaar te zijn voldaan.
3d. Indien het betalend lid niet bij machte is de contributie tijdig en/of ineens te voldoen, dan dient hij dit kenbaar te maken bij de penningmeester uiterlijk de laatste dag van januari van het lopende boekjaar. Zodoende kan een betalingsregeling overeengekomen worden.
3e. Bij niet of niet tijdig voldoen van de contributie, zonder daarbij het gestelde in lid 3d in acht te hebben genomen, kan het betalend lid door het bestuur van de Vereniging in gebreke worden gesteld. Eventuele bijkomende kosten kunnen dan op het betalend lid worden verhaald.
3f. Een betalend lid kan te allen tijde zijn lidmaatschap beëindigen, dit met inachtneming van een opzegtermijn van zes (6) weken, en gaat dan in per de eerste dag van de daarop volgende kalendermaand. Beëindiging van een betalend lidmaatschap dient schriftelijk of per e-mail te geschieden bij de secretaris van de Vereniging, onder vermelding van naam, adres en datum opzegging. De contactgegevens staan vermeld op de website die genoemd wordt in paragraaf 1 van deze Algemene Voorwaarden.

4. Gegevens van leden
4a. Sommige gegevens die voortkomen uit één of meer bezoeken aan 1nlbeunlogtbat.nl worden permanent bewaard, maar wel anoniem. De gegevens zullen dus nooit te herleiden zijn naar een persoon of organisatie. Dit geldt voor alle bezoekers van 1nlbeunlogtbat.nl, ongeacht of ze geregistreerd of al dan niet zijn ingelogd.
4b. Bij registratie worden een aantal gegevens, zoals naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres opgeslagen. De Vereniging houdt zich hierbij aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens.
4c. De Vereniging zorgt voor een goede beveiliging van de opgeslagen gegevens.

De Vereniging kan de gegevens die door de klant verstrekt worden onder meer voor de volgende doeleinden gebruiken:
4d. Het sturen van één of meerdere mails zoals, maar niet beperkt tot, een mail waarin inloggegevens vermeld staan.
4e. Het (incidenteel) onder de aandacht brengen van een product, tip, handigheid etcetera, waarvan de Vereniging denkt dat het kan bijdragen tot een meer succesvolle website voor de bezoeker.

5. Gegevens verstrekken aan derden
5a. Gegevens die door de registrant aan de Vereniging zijn verstrekt zullen nooit aan derden worden doorgegeven.
5b. Wanneer er een gerechtelijk bevel is uitgevaardigd om gegevens te verstrekken, wordt op het bepaalde in lid 4a een uitzondering gemaakt.


6 Cookies

6a. De Vereniging maakt gebruik van cookies om de functionaliteit van bepaalde pagina’s van de website te optimaliseren. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een pagina van de website op de computer van de bezoeker worden geplaatst. In zo’n cookie wordt informatie opgeslagen zoals bepaalde voorkeuren van de bezoeker. Daardoor kan de Vereniging de bezoeker bij een volgend bezoek nog beter van dienst zijn.
6b. De bezoeker kan zelf bepalen hoe er met cookies omgegaan moet worden. Hij kan zijn browser zo instellen dat die het gebruik van cookies toestaat, niet toestaat of gedeeltelijk toestaat. In dit laatste geval kan worden ingesteld welke websites cookies mogen plaatsen. Bij alle overige websites wordt het dan verboden. Deze mogelijkheid wordt door de meest gebruikte moderne browsers geboden.
6c. Cookies kunnen altijd van een computer worden verwijderd, ook weer via de browser.

7. Vragen, opmerkingen en klachten
7a. Bezoekers kunnen met hun vragen, opmerkingen of klachten over deze Algemene Voorwaarden terecht bij het bestuur van de Vereniging. De contactgegevens staan vermeld op de website die genoemd wordt in paragraaf 1 van deze Algemene Voorwaarden.
7b. Geregistreerde leden kunnen met hun vragen, opmerkingen of klachten over deze Algemene Voorwaarden terecht bij het bestuur van de Vereniging. Indien op deze wijze niet tot een oplossing kan worden gekomen, kan het lid zich wenden tot de Commissie van Beroep.

8. Disclaimer
De Vereniging is gerechtigd de inhoud van de Algemene Voorwaarden voor Leden te wijzigen zonder dat de leden daarvan specifiek op de hoogte worden gesteld. Het doorvoeren van de wijziging op de website is daarvoor afdoende. In het algemeen zal de Vereniging er echter naar streven wijzigingen wel zoveel mogelijk kenbaar maken.

Aanvullende Algemene Voorwaarden voor klanten van de webshop:

De Aanvullende Algemene Voorwaarden voor Klanten zijn een aanvulling op de Algemene Voorwaarden en gelden voor iedereen die een bestelling plaatst in de webshop van  1nlbeunlogtbat.nl.

1. Gegevens die door de klant verstrekt worden
De Vereniging kan de gegevens die door de klant verstrekt worden voor de volgende doeleinden gebruiken:
1a. Het verwerken van de bestelling.
1b. Het sturen van één of meerdere mails die betrekking hebben op het bestelde, zoals, maar niet beperkt tot, een mail waarin inloggegevens vermeld staan.
1c. Het (incidenteel) onder de aandacht brengen van een product, tip, handigheid etcetera, waarvan de Vereniging denkt dat het kan bijdragen tot een meer succesvolle website voor de klant.

2. Gegevens verstrekken aan derden
2a. Gegevens die door de klant aan de Vereniging zijn verstrekt zullen nooit aan derden worden doorgegeven.
2b. Wanneer er een gerechtelijk bevel is uitgevaardigd om gegevens te verstrekken, wordt op het bepaalde in lid 2a een uitzondering gemaakt.

3. Beveiliging
De gegevens die de klant aan de Vereniging verstrekt, worden in een beveiligde omgeving opgeslagen.

4. Aanpassing van klantgegevens
De klant heeft te allen tijde de mogelijkheid om de verstrekte gegevens te wijzigen. De Vereniging kan de klant in een dergelijk geval vragen om de wijziging op een door de Vereniging voorgeschreven wijze door te geven en in sommige gevallen kan legitimatie worden verlangd.

5. Privacy Statement
De Vereniging conformeert zich aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) 2018 middels ons Privacy Statement.